آموزش کار

بعد از ثبت نام، شما تمام وب سایت شما می خواهید برای ارسال ترافیک به ارسال کنید. پس از آن شما می توانید ترافیک رایگان هم با مشاهده سایت های دیگران کسب درآمد و یا خرید یک بسته به ترافیک از ما.

آموزش کار ?

  • اضافه کردن وب سایت

    ارسال وب سایت خود را برای دریافت آماده .

  • کسب امتیاز

    سازمان دیده بان وب سایت دیگران به کسب امتیاز.

  • دریافت بازدید کننده رایگان

    هنگامی که به شما امتیاز - آنها را تماشا خواهد کرد شما .